Μέτρα σε σχέση με το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Πατώντας στον τίτλο μεταφέρεστε στην επεξήγηση του κάθε μέτρου.

 

Αναστολή Αποπληρωμής Δόσεων και ΤόκωνΠαρέχεται το δικαίωμα σε δανειολήπτες να αναστείλουν την πληρωμή δόσεων και τόκων προς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
Αναστολή Λήψης Μέτρων Ανάκτησης Πιστωτικών ΔιευκολύνσεωνΑναστέλλεται η δυνατότητα λήψης μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων.
Αναστολή ΕκποιήσεωνAναστέλλεται κάθε διαδικασία εκποιήσεων για τρεις μήνες.
Άμεσο Άνοιγμα Λογαριασμού / Έκδοση ΚάρταςΤα Τραπεζικά Ιδρύματα προβαίνουν σε τάχιστες διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμών και έκδοσης καρτών.
Αύξηση Ορίου Ανέπαφων ΣυναλλαγώνΤο όριο ανέπαφων συναλλαγών μέσω κάρτας (χωρίς την ανάγκη εισαγωγής Pin) αυξάνεται στα 50 ευρώ.
Παράταση προσκόμισης Στοιχείων Σχεδίου “Εστία”Η ημερομηνία για την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων του Σχεδίου Εστία μετατίθεται στην 30η Ιουνίου του 2020.
Αναστολή Υποχρέωσης Ανακοίνωσης ΑποτελεσμάτωνΗ υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την υποβολή των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019 αναστέλλεται.
Υπενθυμίζεται ότι – όπου αυτό είναι δυνατό – πρέπει όλοι να εργαζόμαστε από το σπίτι.

Αναλυτικά τα μέτρα

Αναστολή Αποπληρωμής Δόσεων και Τόκων

Παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους δικαιούχους να αναστείλουν την πληρωμή των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, σε πιστωτικές διευκολύνσεις που οφείλουν σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκεται στην τελευταία “καρτέλα” επεξήγησης του Μέτρου.Στην προτελευταία “καρτέλα” βρίσκονται οι ηλεκτρονικές και άλλες διευθύνσεις των Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων στις οποίες μπορεί να αποσταλεί το αίτημα.

Αφορά όλα ανεξαίρετα τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιλέξουν την μη αποπληρωμή δόσεων και τόκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.Μοναδική προϋπόθεση είναι να μην είχαν κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020, πάνω από 30 ημέρες (από την ημερομηνία που προνοούν οι υποχρεώσεις τους) καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης του δανείου ή της διευκόλυνσης τους.

Το μέτρο έχει διάρκεια από την 30η Μαρτίου 2020, μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Από την ημερομηνία που ο δικαιούχος αποστείλει γραπτώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, την εκδήλωση ενδιαφέροντος.Ισχύει δηλαδή η ημερομηνία αποστολής και όχι η ημερομηνία που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα επεξεργαστεί το αίτημα.

Ναι. Καλύπτονται και δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τρίτους.

Όχι.Ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει τo δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκτός από την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί το κριτήριο της μη ύπαρξης καθυστερήσεων πέραν των 30 ημερών πριν από την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Όχι.Είναι καθαρά επιλογή του δανειολήπτη και εφαρμόζεται μόνο μετά την αποστολή στο Χρηματοοικονομικό Οργανισμό στο οποίο έχει υποχρέωση/εις της αίτησης/εντύπου ενεργοποίησης του μέτρου.

Ναι.Η χρηματοπιστωτική διευκόλυνση θα επιδέχεται τα επιτόκια που προβλέπονται από τη συμφωνία μεταξύ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη.

Όχι.Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών ενημέρωσε ότι δεν θα εφαρμοστεί ανατοκισμός στους τόκους κατά την Περίοδο Αναστολής σε δάνεια που θα γίνει αναστολή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του πελάτη.

Όχι.Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης, πλην του όρου αποπληρωμής, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.Το μόνο που αλλάζει είναι η αυτόματη επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ δανειολήπτη και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, δεν θα είναι απαιτητά άμεσα μετά την περίοδο αναστολής.Η περίοδος πληρωμής (ο συνολικός χρόνος δηλαδή του δανείου ή διευκόλυνσης) θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ δανειολήπτη και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Αυτό είναι επιλογή του ίδιου του δανειολήπτη.Με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ο δανειολήπτης δηλώνει την επιθυμία του για αναστολή δόσεων και τόκων για Όλα τα δάνεια στα οποία είναι πρωτοοφειλέτης ή συνοφειλέτης.Σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο ίδιο έντυπο σημειώνοντας για ποιο/α συγκεκριμένα δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους.

Ναι.Η αναστολή δόσεων και τόκων, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).

Όχι.Εφόσον το δάνειο ή η υποχρέωση πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο μέτρο της αναστολής δόσεων και τόκων μέχρι τις 31/12/2020, η αναστολή των δόσεων και τόκων ΔΕΝ καθιστά τις υποχρεώσεις αυτές μη εξυπηρετούμενες.

Όχι.Εφόσον το δάνειο ή η υποχρέωση πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο μέτρο της αναστολής δόσεων και τόκων μέχρι τις 31/12/2020, η λήψη μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων αναστέλλεται για την ίδια περίοδο.Η μη καταβολή δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής δεν συνιστά για κανένα λόγο παραβίαση όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Ναι.Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει εθελοντικά οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων που οφείλει.

Θα πρέπει να ενημερωθούν και οι δύο οργανισμοί.Όσοι, δηλαδή, ζητήσουν αναστολή των δόσεων και τόκων στον χρηματοοικονομικό τους οργανισμό θα πρέπει να ενημερώνουν παράλληλα με σχετικές οδηγίες και τον χρηματοοικονομικό οργανισμό από το οποίο εμβάζονται οι δόσεις τους στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός.

Όχι κατόπιν γραπτού αιτήματος.Η υποχρέωση των Αυτοτελώς Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων για τους οποίους ισχύει η αναστολή των δόσεων, να υποβάλουν προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς τις οικονομικές τους καταστάσεις για το έτος 2019, μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Η διαδικασία ενεργοποιείται με την αποστολή του ειδικού εντύπου/αίτησης (βρίσκεται στην τελευταία “καρτέλα” αυτού του ενημερωτικού πίνακα) προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει το δάνειο ή η υποχρέωση σας.Η υποβολή των εντύπων μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με τηλεομοιότυπο (fax), ή ταχυδρομικώς, ακόμα και δια χειρός μεταβαίνοντας στον χρηματοοικονομικό οργανισμό, στην περίπτωση όμως μόνο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης με άλλο τρόπο.Η αναστολή ισχύει από την ημέρα αποστολής του εντύπου.

Ναι.Το έντυπο είναι για όλους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εταιρείες, αυτοτελώς εργαζόμενους, ακριβώς το ίδιο.

Στην περίπτωση πέραν του ενός πρωτοφειλέτη / συνοφειλέτη θα πρέπει να συμπληρώνεται και αποστέλλεται το σχετικό αίτημα από όλους τους πρωτοφειλέτες / συνοφειλέτες του δανείου.

Το Μέτρο εφαρμόζεται μετά την ψήφιση από τη βουλή του Περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει (κάτω από προϋποθέσεις) για τη λήψη μέτρων αναστολής ή να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να αποφασίζουν για την αναστολή της αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και τόκων για παραχωρηθείσες πιστωτικές διευκολύνσεις προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.Με βάση το νόμο αυτό ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την παροχή του δικαιώματος αναστολής πληρωμής δόσεων και τόκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις ιστοσελίδων, ηλεκτρικού ταχυδρομείου (email),  τηλεμοιοτύπου (fax)  και οι ταχυδρομικές διευθύνσεις  όλων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, (Τραπεζών, Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής και άλλων), στις οποίες μπορείται να στείλετε συμπληρωμένη την αίτηση/έντυπο για να ενεργοποιήσετε την αναστολή των δόσεών σας, βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Αναστολή Πληρωμής Δόσεων και Τόκων – Στοιχεία Επικοινωνίας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η αναστολή πληρωμής δόσεων και τόκων ενεργοποιείται με την αποστολή στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή τηλεομοιότυπου (fax), ή ταχυδρομικώς, ακόμα και δια χειρός, στην ηλεκτρονική ή φυσική διεύθυνση που σας αφορά, συμπληρωμένου του πιο κάτω εντύπου:Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή WordΥπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Pdf

Αναστολή Λήψης Μέτρων Ανάκτησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων

Αναστέλλεται η δυνατότητα λήψης μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων.

Αφορά όλα ανεξαίρετα τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις, που περιλαμβάνονται στο μέτρο της μη αποπληρωμή δόσεων και τόκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.Η προϋπόθεση είναι να μην είχαν κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020, πάνω από 30 ημέρες (από την ημερομηνία που προνοούν οι υποχρεώσεις τους) καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης του δανείου ή της διευκόλυνσης τους.

Το μέτρο έχει διάρκεια από την 30η Μαρτίου 2020, μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

Το Μέτρο εφαρμόζεται μετά την ψήφιση από τη βουλή του Περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και από αρμόδιες εποπτικές αρχές, εφόσον σύμφωνα με την  Κεντρική Τράπεζα η λήψη τέτοιων μέτρων συμβάλλει στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Δημοκρατίας.Με βάση το νόμο αυτό ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την παροχή του δικαιώματος αναστολής πληρωμής δόσεων και τόκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αναστολή Διαδικασιών Εκποιήσεων

Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα έχουν αποφασίσει την αναστολή κάθε διαδικασίας εκποιήσεων για τρεις μήνες.
Σχετική είναι η ανακοίνωση της κρατικής ΚΕΔΙΠΕΣ (η αναστολή ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου 2020) και η ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (η αναστολή ισχύει μέχρι 18 Ιουνίου 2020).

Άμεσο Άνοιγμα Λογαριασμού / Έκδοση Κάρτας

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν αποφασίσει πλαίσιο άμεσων δράσεων το οποίο περιλαμβάνει:
  • Τάχιστες διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμών.
  • Τα παραχωρηθέντα από το Υπουργείο Εργασίας επιδόματα να μην χρησιμοποιηθούν έναντι οιωνδήποτε δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των πελατών.
  • Θα καλούνται όσοι πολίτες δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και προκειμένου να καταστεί δυνατό το έμβασμα επιδομάτων, να αποταθούν για άνοιγμα λογαριασμού (και εξασφάλισης αριθμού ΙΒΑΝ) άμεσα σε τραπεζικό οργανισμό (της επιλογής τους).
  • Εφαρμογή πλάνου καταγραφής των πελατών που είναι άνω των 60 ετών και δεν διαθέτουν τραπεζική κάρτα που να συνδέεται με λογαριασμό τους, προκειμένου να τους παρασχεθεί άμεσα και δωρεάν τραπεζική κάρτα για χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις αυτόματες ταμειακές μηχανές των τραπεζών (ATMs).
Σχετική είναι η ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Αύξηση Ορίου Ανέπαφων Συναλλαγών

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, μετά και από συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών, ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου ανέπαφων συναλλαγών μέσω κάρτας (χωρίς την ανάγκη εισαγωγής Pin) στα 50 ευρώ.

Παράταση προσκόμισης Στοιχείων Σχεδίου “Εστία”

Η ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο «Σχέδιο Εστία» παρατείνεται για 3 μήνες.
Η νέα ημερομηνία για την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων είναι η 30η Ιουνίου του 2020

Αναστολή Υποχρέωσης Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων

Μετά την ψήφιση από τη βουλή του Περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020 και την έκδοση του σχετικού διατάγματος που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, αναστέλλεται η υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Τόσο κατά την υποβολή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά και κατά την αξιολόγηση από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα λαμβάνονται ασφαλώς υπόψη οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account