Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, με το παρόν Διάταγμα εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 16) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν
αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 15) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

α) Επιπρόσθετα των προνοιών του Κανονισμού 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος  (Αρ. 12) – Κ.Δ.Π. 135/2020, του Κανονισμού 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 13) – Κ.Δ.Π. 147/2020, του Κανονισμού 2(ο) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 14) – Κ.Δ.Π. 152/2020 και των Κανονισμών 2(ζ) και 2(η) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 15) – Κ.Δ.Π. 161/2020, επιτρέπεται η μεταφορά/επαναφορά των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων, τα οποία εκδήλωσαν ή/και θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για επαναπατρισμό τους, με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 1) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται:

(i) Κυπρίων πολιτών μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία, των αλλοδαπών συζύγων τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,
(ii) όλων των νόμιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία,
(iii) προσώπων που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης.

O επαναπατρισμός των προσώπων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (iii) υπόκειται στις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Εφόσον παραστεί ανάγκη η Δημοκρατία θα ναυλώσει ειδικές πτήσεις από το εξωτερικό για να επιστρέψουν στη Δημοκρατία τα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες (i) έως iii).

Το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον υπάρχει, καταβάλλεται από τον κάθε επιβάτη.

Όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (iii) και αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξή τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία.

Τα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (iii) και χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης δύνανται αντί υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) να τεθούν από την άφιξή τους σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας.

Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με την άφιξή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και στη συνέχεια ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου.

Ο επαναπατρισμός των προσώπων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (iii) διενεργείται σύμφωνα με την προτιμητέα περίοδο επαναπατρισμού, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών www.connect2cy.gov.cy , στο βαθμό που αυτό καθίσταται υπό τις περιστάσεις εφικτό, και εφόσον προηγηθεί ο επαναπατρισμός των δικαιούχων προσώπων με βάση τη προτιμητέα χρονική περίοδο επαναπατρισμού που είχαν δηλώσει στην εν λόγω πλατφόρμα, δυνάμει του Κανονισμού 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 12) – Κ.Δ.Π. 135/2020, του Κανονισμού 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 13) – Κ.Δ.Π. 147/2020,του Κανονισμού 2(ο) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 14) – Κ.Δ.Π. 152/2020 και του Κανονισμού 2(η) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 15) – Κ.Δ.Π. 161/2020.

Η προσκόμιση των όποιων ψευδών στοιχείων από τον αιτητή, θεωρείται ως παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο.

β) Ο Κανονισμός 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 12) του 2020, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) Διάταγμα του 2020 – Κ.Δ.Π 115/2020» (πρώτη έως τρίτη γραμμή), της φράσης και του κόμματος «ως εκάστοτε τροποποιείται,».

γ) Ο Κανονισμός 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της    Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 13) του 2020, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 1) του 2020» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), της φράσης «ως εκάστοτε τροποποιούνται».

δ) Ο Κανονισμός 2(ο) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 14) του 2020, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 1) του 2020» (έβδομη και όγδοη γραμμή), της φράσης «ως εκάστοτε τροποποιούνται».

ε) Ο Κανονισμός 2(στ)(ii) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 12) του 2020, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2(π) του περί περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 14) του 2020, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «δυνάμει του περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διαταγμάτων του 2020 έως (Αρ. 1) του 2020» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), της φράσης και του κόμματος «,ως εκάστοτε τροποποιούνται».

στ) Ο Κανονισμός 2(στ) του περί περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 15) του 2020, τροποποιείται ως ακολούθως:

(i) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

“Νοείται περαιτέρω ότι, σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, τότε εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις σχετικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης και/ή της υπηρεσίας του δημόσιου και/ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και/ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας και/ή της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.», και

(ii) με την αντικατάσταση της λέξης «καραντίνα» στην υφιστάμενη επιφύλαξη αυτού (ένατη γραμμή), με την φράση «καθεστώς αυτοπεριορισμού».

ζ) Ο Κανονισμός 2(ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020 καταργείται.

η) Ο Κανονισμός 2(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2020, τροποποιείται ως ακολούθως:

(i) Με την προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ιατρικούς λόγους» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο», και

(ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη δεύτερη επιφύλαξη, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο:

Nοείται περαιτέρω ότι, η τελευταία επιφύλαξη τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.».

θ) O Κανονισμός 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 4) του 2020 και ο Κανονισμός 2(ι) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020, καταργούνται.

ι) Καθορίζεται ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης, η τιμή που σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος, η οποία έχει ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της 17ης Μαΐου 2020:

Τιμές Αντισηπτικών

wdt_ID Αντισηπτικά Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης € Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης €
1 Abyss Discinfectand Gel, 100ml 2.62 3.55
2 Abyss Discinfectand Liquid, 100ml 3.57 4.85
3 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 250ml 2.38 3.20
4 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 300ml 2.82 3.50
5 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 350ml 3.27 4.45
6 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 1L 7.14 9.64
7 Aseptin Spray, 60m 5.88 8.05
8 Aseptin Spray, 300ml 11.45 15.68
9 Aseptin Spray, 1L (με αντλία) 21.42 28.90
10 Aseptin Spray, 1L (χωρίς αντλία) 17.85 24.10
11 Bienclair Αντισηπτικό Spray, 100ml 3.07 3.70
12 Bienclair Αντισηπτικό Spray, 500ml 6.40 7.75
13 Chem-Ist Antibacterial Gel, 500ml 5.95 8.00
14 Chem-Ist Antibacterial Spray, 500ml 6.55 8.85
15 Chem-Ist Antibacterial Spray, 1L 11.90 15.00
16 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel, 50ml 1.35 2.10
17 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel,100ml 2.00 2.75
18 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel, 500ml 3.00 4.05
19 De Costa Labs Antiseptic Gel, 80ml 1.55 2.30
20 De Costa Labs Antiseptic Gel, 250ml 2.76 3.85
21 Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml 2.38 3.20
22 Fami Sanitizing Hand Gel, 1L 8.33 11.25
23 Greco Drug Ethyl Alcohol 70%, 120ml 3.03 3.80
24 Greco Drug Ethyl Alcohol 70%, 500ml 6.00 7.50
25 InterMed Reval Plus Gel, 30ml 3.07 4.15
26 InterMed Reval Plus Gel, 500ml 6.43 8.70
27 InterMed Reval Plus Spray, 1L 7.00 9.45
28 Just Rite Hand Sanit Gel, 50ml 0.84 1.20
29 Just Rite Hand Gel (pump), 100ml 2.07 2.60
30 Just Rite Hand Sanit Gel, 120ml 2.24 2.80
31 Just Rite Hand Sanit Gel, 250ml 4.17 5.20
32 Just Rite Hand Gel (pump), 500ml 3.99 5.70
33 Kessler, 500ml 5.47 7.50
34 Kessler, 1L 10.71 14.45
35 Medseptox Spray, 100ml 6.66 9.00
36 Mister Brewer Alcohol 96% Spray, 300ml 3.99 5.50
37 Octiset Gel, 100ml 5.69 7.70
38 Octiset Gel, 500ml 8.15 11.00
39 Octiset Gel, 1L 13.92 18.80
40 Octiset Spray, 100ml 5.69 7.70
41 Octiset Spray, 500ml 7.97 10.75
42 Octiset Spray, 1L 11.54 15.60
43 Prime Solutions Hand Gel, 100ml 3.33 4.50
44 Proseptic Spray, 60ml 3.67 5.05
45 Proseptic Gel, 200ml 5.00 6.96
46 Proseptic Gel, 500ml 10.71 14.67
47 SP Anticeptic Spray, 70ml 5.87 7.90
48 Super Clean, 500ml 7.50 10.15
49 Topline Hand Sanitizer Gel 300ml 4.46 6.00
50 Topline Hand Sanitizer Gel 500ml 5.36 7.20
51 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 60ml 1.50 2.50
52 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 85ml 2.00 3.30
53 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 135ml 3.00 4.30
54 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 500ml 6.00 9.00
55 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 600ml 7.00 9.75
56 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 1L 11.00 15.30
57 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 4L 39.00 54.20
58 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Liquid, 1L 11.00 15.30
59 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Liquid, 4L 39.00 54.20

Τιμές Μασκών

wdt_ID Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης* € Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης* €
1 Απλές Μάσκες Χειρουργικές 31 τα 50 τεμάχια 0,70 το τεμάχιο
2 Μάσκες με Φίλτρο 4,00 - 5,00 το τεμάχιο 5,75 - 7,50 το τεμάχιο

Τιμές Θερμομέτρων

wdt_ID Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης* € Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης* €
2 Θερμόμετρο Μετώπου 40,00 - 45,00 60,00 - 79,00 (νέα τεχνολογία)
4 Θερμόμετρο Μασχάλης 7,00 - 8,00 11,00 - 15,00

* Οι ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησης αναφέρονται σε παραγωγούς, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και δεν ισχύουν για ενδιάμεσους – μεταπωλητές

** Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ

κ) Καθορίζεται ως ανώτατη χρέωση για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID -19 τα 110,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά εξέταση.

λ) Επιπρόσθετα των Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις υπηρεσίες με βάση τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών της 16ης Μαρτίου 2004 και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία της 12ης Δεκεμβρίου 2005, καθώς και αυτών που καθορίζονται στον Κανονισμό 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 15) του 2020, ορίζεται επιπρόσθετα ως ουσιώδης υπηρεσία το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη:

Νοείται ότι, ο αρμόδιος Υπουργός καθορίζει τις ανάγκες της εν λόγω Υπηρεσίας, για το σωστό προγραμματισμό και για την υλοποίηση των εργασιών.

μ) Απαγορεύονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, όλες οι εκδηλώσεις και/ή συγκεντρώσεις και/ή συναθροίσεις, οι οποίες είθισται να διοργανώνονται λόγω των εθίμων του Πάσχα, καθώς και η οποιαδήποτε εκδήλωση ή/και συγκέντρωση ή/και συνάθροιση στους περιβάλλοντες χώρους των εκκλησιών, τεμενών και/ή σε άλλους χώρους θρησκευτικής λατρείας.

ν) Έως τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 το αργότερο, υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των ακόλουθων επιχειρήσεων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό COVID-19:

(i) Υπεραγορές και αρτοποιεία (φούρνοι), σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, παράδοση, εξυπηρέτηση του κοινού),
(ii) οίκοι ευγηρίας, και
(iii) φρουταγορές, περίπτερα, μίνι μάρκετς, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία:

Νοείται ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες του μέτρου που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης 20.000 εργαζομένων στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην εθνική φρουρά:

Noείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι ίδιες οι επιχειρήσεις οφείλουν, να μεριμνήσουν όπως όλοι οι εργαζόμενοί τους, υποβληθούν στην εν λόγω εξέταση μέχρι και τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 και αναλάβουν το σχετικό κόστος για τη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης, χωρίς την όποια μετακύλιση του κόστους στους εργαζομένους.

ξ) Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών, οφείλουν να παρέχουν μάσκες προστασίας και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση μασκών προστασίας και γαντιών.

o) Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διαταγμάτων (Αρ. 1) έως (Αρ. 15) του 2020, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους τη 17η Απριλίου 2020 και τη 18η Απριλίου 2020 μέχρι και τις 8.00 μ.μ.

π) Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη 19η Απριλίου 2020 (Κυριακή του Πάσχα) και την 20ή Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου.

Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

(i) τα περίπτερα,
(ii) οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δύνανται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο:

Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται της απαγόρευσης, μόνο για τη 19η Απριλίου 2020, τα
αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

ρ) Για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 καθώς και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ορίζονται ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, οι υγειονομικοί λειτουργοί που εργάζονται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account