Μέτρα Στήριξης των Επιχειρήσεων

Πατώντας στον τίτλο μεταφέρεστε στην επεξήγηση του κάθε μέτρου.

 

Εγγυήσεις σε Επιχειρήσεις / Αυτοεργοδοτούμενους για εξασφάλιση Χαμηλότοκων Δανείων*
Παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων σε Επιχειρήσεις ή Αυτοεργοδοτουμένους συνολικού ύψους 1.75 δισεκατομμυρίων Ευρώ, που θα χρησιμοποιηθούν για την εγγύηση κατά 70% νέων χαμηλότοκων δανείων από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.* Το νομοσχέδιο εκκρεμεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Επιδότηση Μέρους του Επιτοκίου Υφιστάμενων Δανείων*
Σχέδιο 250 εκατομμυρίων ευρώ για την επιδότηση μέρους του επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων, εταιρειών και αυτοεργοδοτουμένων.Το νομοσχέδιο εκκρεμεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Αναστολή Υποχρέωσης Καταβολής ΦΠΑ
Για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, 2020, η μη έγκαιρη πληρωμή ΦΠΑ δεν θα επιβαρύνεται με πρόστιμα ή τόκους μέχρι τις 10/11/2020.
Παράταση υποχρέωσης Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης
Η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για Εταιρείες και Αυτοεργοδοτουμένους, παρατείνεται από τις 31/3/2020 που ήταν στις 31/5/2020.
Παράταση υποχρέωσης καταβολής τέλους 350 ευρώ
Η υποχρέωση καταβολής τους τέλους 350 ευρώ από εγγεγραμμένες εταιρείες παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2020.
Παράταση υποχρέωσης υποβολής Ετήσιας Έκθεσης
Η υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης από εταιρείες παρατείνεται μέχρι τις 28/1/2021.
Ειδικό Σχέδιο Στήριξης του Τουρισμού
Ειδικό Σχέδιο 11 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις στήριξης του Τουριστικού Τομέα.
Επίσπευση Διαδικασιών Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
Επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, με βάση πάντα τις πρόνοιες και κριτήρια του προγράμματος.
Παράταση Εκτέλεσης Συμβάσεων Κράτους – Ιδιωτών
Οι τρέχουσες συμβάσεις Κράτους – Ιδιωτικού Τομέα παρατείνονται για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να ενεργοποιούνται ρήτρες καθυστέρησης.
Αναστολή Έναρξης διαδικασιών Διαγραφής Εταιρειών
Η διαδικασία της διαγραφής μη συμμορφούμενων εταιρειών από το μητρώο που ξεκινά με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την παροχή τρίμηνης ειδοποίησης, αναστέλλεται μέχρι τον Ιανουάριο 2021.
Αναστολή Προστίμων από Έφορο Εταιρειών
Η εφαρμογή της χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, μετατίθεται για το 2021.
Άλλα Μέτρα
Στη στήριξη των Επιχειρήσεων στοχεύουν – μεταξύ άλλων – και τα Σχέδια:
Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών
Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών
Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών Αυτοεργοδοτουμένων
που περιγράφονται στη Σελίδα με τα Μέτρα Στήριξης της Απασχόλησης
το μέτρο
Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς στο ΓΕΣΥ
που περιγράφεται στη Σελίδα με τα Καθολικά Μέτρα Στήριξης
και το μέτρο της
Αναστολή Αποπληρωμής Δόσεων και Τόκων
που περιγράφεται στη Σελίδα με τα Μέτρα σε σχέση με το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Υπενθυμίζεται ότι – όπου αυτό είναι δυνατό – πρέπει όλοι να εργαζόμαστε από το σπίτι.

Αναλυτικά τα μέτρα

Εγγυήσεις σε Επιχειρήσεις / Αυτοεργοδοτούμενους για εξασφάλιση Χαμηλότοκων Δανείων *

* Το νομοσχέδιο εκκρεμεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σκοπός του μέτρου, εάν και εφόσον ψηφιστεί, είναι η έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους μέχρι ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€1.750.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα, για να παραχωρήσουν δάνεια με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους. 

Με το μέτρο αυτό το κράτος επιθυμεί να εγγυηθεί κατα 70% επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα με φθηνό δανεισμό. 

Εφόσον ο νόμος ψηφιστεί, με βάση τα όσα γνωρίζουμε σήμερα και υπό την αίρεση του καθορισμού των όρων μέσα από το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπει το κατατεθέν νομοσχέδιο:

Το μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους που χρειάζονται ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν τις συνέπειες της κρίσης της πανδημίας.

Προϋπόθεση θα είναι να μην αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Εφόσον ο νόμος ψηφιστεί, με βάση τα όσα γνωρίζουμε σήμερα και υπό την αίρεση του καθορισμού των όρων μέσα από το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπει το κατατεθέν νομοσχέδιο:

Κάποιες Γενικές Αρχές του συγκεκριμένου Μέτρου είναι οι ακόλουθες:Τ

ο κράτος θα εγγυηθεί στις τράπεζες, επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους που χρειάζονται ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν τις συνέπειες της κρίσης της πανδημίας.

Αξιοποιώντας την κρατική εγγύηση οι επιχειρήσεις και οι αυτοεργοδοτούμενοι αποκτούν πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη των επείγουσών αναγκών τους.

Το συνολικό ποσό εγγυήσεων του κράτους θα ανέρχεται σε 1.75 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό θα κατανεμηθεί χωριστά σε κάθε είδος επιχείρησης (μικρής, μεσαίας ή μεγάλης). Δεν θα μπορεί ένα είδος επιχείρησης να εξαντλήσει το μέτρο.

Η κρατική εγγύηση θα καλύπτει μέχρι το 70% του δανείου. Το υπόλοιπο 30% της εγγύησης θα είναι υποχρέωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.

Τα δάνεια αυτά θα μπορεί να είναι εξασφαλισμένα ή και μη εξασφαλισμένα. Τα μη εξασφαλισμένα δάνεια θα έχουν κάποια πρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο.

Τα δάνεια θα μπορούν να έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι 6 χρόνια. Όσο πιο μεγάλη η διάρκεια, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το επιτόκιο.

Τα επιτόκια θα είναι χαμηλά και θα καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την διάρκεια του δανείου και το κατά πόσο το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή όχι. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοεργοδοτούμενοι θα έχουν καλύτερους όρους από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, το επιτόκιο θα κυμαίνεται από 0.75% μέχρι 2% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοεργοδοτούμενους, με βάση τη σημερινή τιμή του Euribor που είναι αρνητικό και άρα θεωρείται μηδέν.

Προϋπόθεση για την εξασφάλιση τέτοιου δανείου θα είναι ο όρος της μη απόλυσης προσωπικού για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη διάρκεια του δανείου.

Θα προβλέπονται πολύ αυστηρές ποινές σε περίπτωση παραβιάσης της πιο πάνω προϋπόθεσης.

Το νομοσχέδιο για τον “Περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους και για τη Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων Νόμος του 2020” εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το κείμενο του νομοσχεδίου όπως είχε κατατεθεί στη Βουλή στις 27/3/2020 βρίσκεται εδώ.

Εννοείται ότι, εάν και εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί, το τελικό κείμενο μπορεί να είναι διαφορετικό.

Οι όροι εφαρμογής του μέτρου θα περιλαμβάνονται σε διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών το οποίο δεν μπορεί να εκδοθεί πριν από τη ψήφιση του νομοσχεδίου.

Επιδότηση Μέρους του Επιτοκίου Υφιστάμενων Δανείων *

* Το νομοσχέδιο εκκρεμεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σκοπός του μέτρου, εάν και εφόσον ψηφιστεί, είναι η Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων συνολικού ποσού ύψους μέχρι διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000).

Εφόσον ο νόμος ψηφιστεί, με βάση τα όσα γνωρίζουμε σήμερα και υπό την αίρεση του καθορισμού των όρων μέσα από το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπει το κατατεθέν νομοσχέδιο:

Το μέτρο θα αφορά φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους που έχουν εξυπηρετούμενες δανειακές υποχρεώσεις.

Το νομοσχέδιο για τον “Περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους και για τη Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων Νόμος του 2020” εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το κείμενο του νομοσχεδίου όπως είχε κατατεθεί στη Βουλή στις 27/3/2020 βρίσκεται εδώ.

Εννοείται ότι, εάν και εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί, το τελικό κείμενο μπορεί να είναι διαφορετικό.

Οι όροι εφαρμογής του μέτρου θα περιλαμβάνονται σε διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών το οποίο δεν μπορεί να εκδοθεί πριν από τη ψήφιση του νομοσχεδίου.

Αναστολής Υποχρέωσης Καταβολής ΦΠΑ

Παρέχεται το δικαίωμα αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ, για τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα.
Το μέτρο ισχύει για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 30η Απριλίου 2020.

Όλα τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα (νομικά ή φυσικά πρόσωπα).Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στους πιο κάτω κώδικες οικονομικής δραστηριότητας, όπως φαίνονται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ:

 • 35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος),
 • 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),
 • 47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων),
 • 47112 (περίπτερα και μίνι-μάρκετ),
 • 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός),
 • 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών – φρουταρίες),
 • 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),
 • 47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια),
 • 47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας),
 • 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής),
 • 7301 (Λιανική πώληση καυσίμων),
 • 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπεριλαμβανομένου βιντεοπαιχνιδιών),
 • 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων),
 • 47621 (Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης),
 • 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών),
 • 47731 (Φαρμακεία),
 • 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου),
 • 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου),
 • 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών),
 • 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ)

Ναι.

Όλα ανεξαιρέτως τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος, ανεξάρτητα από τον εάν μπορούν να αναστείλουν την πληρωμή του ΦΠΑ ή όχι.

Οι οφειλές της συγκεκριμένης περιόδου ΦΠΑ μπορούν να καταβάλλονται σταδιακά μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Όχι κανένα,Εφόσον:

 1. Δικαιούνται την αναστολή (δεν εμπίπτουν δηλαδή σε όσους εξαιρούνται)
 2. υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση και
 3. καταβάλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, 2020.

Ναι.Για όποιον δικαιούται την αναστολή καταβολής, αλλά δεν επιθυμεί να κάνει χρήση  του δικαιώματος, ο ΦΠΑ μπορεί να καταβληθεί κανονικά.

Ναι.

Η φορολογική δήλωση ΦΠΑ μπορεί να κατατεθεί μέσω του συστήματος Taxis-Net του Τμήματος Φορολογίας.

Η Βουλή έχει τροποποιήσει τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμουςπροκειμένου να γίνει κατορθωτή η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για τις συγκεκριμένες περιόδους.

Με βάση τον νόμο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών / Τμήμα Φορολογίας έχει εκδόσει σχετική ανακοίνωση.

Παράταση Υποχρέωσης Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης

Η υποχρέωση υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεγοδοτουμένων παρατείνεται και από την 31η Μαρτίου 2020 που ήταν, μετατίθεται στις 1η Ιουνίου 2020.

Αφορά τις δύο πιο κάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

1  Όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση για την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και

2  Αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και έχουν υποχρέωση να ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1 αυτοεργοδοτούμενου).

Τόσο η υποβολή της δήλωσης, όσο και η καταβολή του φόρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση για το έτος 2018, θα πρέπει να διευθετηθούν μέχρι την  1η Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59.

Όχι, κανένα.

Εφόσον βέβαια την υποβάλουν και πληρώσουν τον αντίστοιχο φόρο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

Ναι.

Και η υποβολή της δήλωσης και η καταβολή του Φόρου μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή μέχρι την 1η Ιουνίου.

Ναι.

Η φορολογική δήλωση εισοδήματος μπορεί να κατατεθεί μέσω του συστήματος Taxis-Net του Τμήματος Φορολογίας.

Η Βουλή έχει τροποποιήσει τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους παρέχοντας τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει διατάγματα για την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Με βάση αυτή την τροποποίηση ο Υπουργός Οικονομικών έχει εκδόσει σχετικό διάταγμα που στη συνέχει αντικατέστησε με νέο διάταγμα.

Παράταση υποχρέωσης καταβολής τέλους 350 ευρώ

Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% και 30%.
Σχετική ανακοίνωση έχει εκδόσει ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης.

Παράταση υποχρέωσης υποβολής Ετήσιας Έκθεσης

Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 01/01/2020 μέχρι και 31/12/2020 δύναται να υποβληθεί στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών μέχρι και τις 28/01/2021, χωρίς να επιβληθεί το τέλος των €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση.
Η έκθεση μπορεί να υποβληθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών μέχρι και τις 28/01/2021.
Σχετική ανακοίνωση έχει εκδόσει ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης.

Ειδικό Σχέδιο Στήριξης του Τουρισμού

Με απόφαση της η Κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει πρόσθετες πιστώσεις 11 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020. Οι δράσεις αυτές θα γίνουν σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες και Οργανωτές Ταξιδίων
Επιπλέον προβλέπονται δράσεις για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 καθώς και άλλες δράσεις που κριθούν απαραίτητες στον τομέα του τουρισμού.
Φορέας Υλοποίησης του έκτακτου προγράμματος είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Επίσπευση Διαδικασιών Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Η Κυβέρνηση αποφάσισε την επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες και κριτήρια του ΚΕΠ.

Παράταση Εκτέλεσης Συμβάσεων Κράτους – Ιδιωτών

Με απόφαση της Κυβέρνησης παρατείνεται η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού τομέα, για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να ενεργοποιούνται οποιεσδήποτε ρήτρες καθυστέρησης και χωρίς να προβαίνουν στην κατάσχεση / ρευστοποίηση μέρους ή ολόκληρου του ποσού των κατατεθειμένων εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων.

Αναστολή Έναρξης διαδικασιών Διαγραφής Εταιρειών

Αναστέλλεται μέχρι τον Ιανουάριο 2021, η διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τρίμηνη ειδοποίηση, με την οποία ξεκινά η διαδικασία διαγραφή μη συμμορφούμενων εταιρειών με τις πρόνοιες του νόμου εταιρειών.
Σχετική ανακοίνωση έχει εκδόσει ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης.

Αναστολή Προστίμων από Έφορο Εταιρειών

Η εφαρμογή του μέτρου της χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, μετατίθεται για το 2021.
Σχετική ανακοίνωση έχει εκδόσει ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης.

ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account