ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2017

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001
108(Ι) του 2004
253(Ι) του 2004
14(Ι) του 2005
148(Ι) του 200716(Ι) του 2010
22(Ι) του 2011
158(I) του 2013
51(Ι) του 2015
106(Ι) του 2015
35(Ι) του 2017
58(Ι) του 2017
175(Ι) του 2017. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 έως (Αρ. 3) του 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 έως 2020.

 

Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.
2. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος για το έτος 2019, η πρόσθετη επιβάρυνση που καταβάλλεται επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους είναι ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίση με δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.».

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account