Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ EKTAKTΩN ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5

Ο Υπουργός Οικονομικών, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 5 του περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων Αναστολής από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές, Τροποποιητικό Διάταγμα του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με το περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές, Διάταγμα του 2020 (που στο εξής θα αναφέρεται ως το «βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα μαζί με το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως το περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020.

«3.-(1) Τα έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία έκδοσης του βασικού διατάγματος και μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

(2) (α) Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Αρχές, Διάταγμα του 2020.

Τα εδάφια (1) και (2) της παραγράφου 3 του βασικού διατάγματος αντικαθίστανται από τα ακόλουθα εδάφια:

Νοείται ότι στο παρόν Διάταγμα καλύπτονται και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς καθώς και δάνεια που συνομολογήθηκαν στην Κύπρο και τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

(β) Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19.

Νοείται ότι, δικαιούχοι, που κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης τους αλλά έχουν ακολούθως και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού διατάγματος διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 μερών κατά την 30η Μαρτίου 2020, δύνανται να αιτούνται αναστολή των υποχρεώσεων καταβολής της δόσης και των τόκων.

(γ) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου 2(β) της παραγράφου 3, δικαιούχοι οι οποίοι διατηρούσαν πιστωτικές διευκολύνσεις που κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση ή/και ακολούθως έχουν διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 μερών κατά την 30η Μαρτίου 2020 δύνανται να αιτούνται αναστολή της υποχρέωσης καταβολής της δόσης και των τόκων, νοουμένου ότι οι συνολικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού οργανισμού, δεν υπερβαίνουν τα εκατόν ευρώ (€100) για δάνεια λιανικής τραπεζικής και πεντακόσια ευρώ (€500) για επιχειρηματικά δάνεια.

(δ) Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του βασικού διατάγματος και περιλαμβάνει και πιστωτικές διευκολύνσεις που υπογράφηκαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του βασικού διατάγματος νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Νοείται ότι, με την υποβολή του αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, το οποίο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου του έτους 2020 και νοουμένου ότι ο δανειολήπτης πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, ενεργοποιείται το δικαίωμα του δανειολήπτη για αναστολή των δόσεων και των τόκων από την ημερομηνία έκδοσης του βασικού Διατάγματος.

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του χρηματοοικονομικού οργανισμού επί των αιτημάτων αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων πραγματοποιείται, σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους 2020 το αργότερο. Αν κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις εξελίξεις, το χρονικό περιθώριο για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της λήψης των σχετικών αποφάσεων από μέρους των χρηματοοικονομικών οργανισμών δύναται να επεκταθεί με την έκδοση πρόσθετου Διατάγματος του Υπουργού.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι δόσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων που ήταν πληρωτέες από την 30ή Μαρτίου του έτους 2020 και έπειτα, και έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, επιστρέφονται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό εφόσον το ζητήσει ο δανειολήπτης. Εάν ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την επιστροφή των ποσών αυτών, αυτά παραμένουν ως πληρωμή έναντι των συμβατικών δόσεων για τις οποίες καταβλήθηκαν.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν πληροί τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (2) της παραγράφου 3.

(ε) Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.
Νοείται ότι, το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Νοείται περαιτέρω ότι, την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο χρειάζεται για να αποπληρωθεί τελικώς το κεφάλαιο και οι τόκοι ούτως ώστε να μην διαφοροποιηθούν οι δόσεις μετά την 01.01.2021 αλλά να συνεχίζει το δάνειο να εξυπηρετείται σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, παρά την προαναφερθείσα αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι – αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή – θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης και το ποσό ή τα ποσά αυτά τεκμαίρεται/ονται ως προπληρωμή έναντι του προγράμματος αποπληρωμής.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Word

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Pdf

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ,
Υπουργός Οικονομικών

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account