Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19 ΝΟΜΟΣ 27(Ι) ΤΟΥ 2020

Απόφαση δυνάμει των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 12

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 12 του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού  COVID 19 Νόμου 27(Ι) με την παρούσα Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:

1  Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 8) του 2020.

2  Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όσο και των επιχειρήσεων και των εργοδοτών, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις για τα ειδικά Σχέδια που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τις Κ.Δ.Π. 127/2020, Κ.Δ.Π. 128/2020, Κ.Δ.Π. 129/2020, Κ.Δ.Π. 130/2020, Κ.Δ.Π. 131/2020 και Κ.Δ.Π. 148/2020:

 

Όροι και Προϋποθέσεις:

(α) Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή και στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή και στο Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ή και σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Αποφασίζεται και δημοσιεύεται με βάση τις διατάξεις του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού  COVID 19 Νόμου, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστο δύο ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονται στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν για το Ειδικό Σχέδιο της Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 130/2020) και το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 131/2020), θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση του ομίλου μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση και, σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση και ένα εργοδότη.

(γ) Περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εργοδοτών που έχουν υποβάλει αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 130/2020) και διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναφορικά με την πλήρη αναστολή των εργασιών της επιχείρησης αλλά ενδεχομένως να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 131/2020), δεν θα εξετάζονται με βάση το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και θα εξετάζονται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις για ένταξη στο εν λόγω Σχέδιο, θα εγκρίνονται με βάση τις διατάξεις του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

(δ) Σε περίπτωση υποβολής πέραν της μίας αίτησης που αφορά την ίδια περίοδο για κάθε Ειδικό Σχέδιο που έχει δημοσιευτεί με βάση τις διατάξεις του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού  COVID 19 Νόμου, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εξετάζεται μόνο η πιο πρόσφατη υποβληθείσα αίτηση, εκτός εάν αυτή έχει αποσυρθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας απόσυρσης αίτησης που αναρτάται στην www.coronavirus.mlsi.qov.cy και οι προγενέστερα υποβληθείσες δηλώσεις θα θεωρούνται ως μη υποβλειθείσες.

(ε) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (δ) ανωτέρω, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για παροχή Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών (Κ.Δ.Π. 127/2020) και από τους δύο γονείς για οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από τα κοινά τους τέκνα, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εξετάζεται μόνο η αίτηση του προσώπου που έχει υποβάλει πρώτος την σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει πέραν της μίας ηλεκτρονικής αίτησης για παροχή Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται μόνο η πιο πρόσφατα υποβληθείσα αίτηση, εκτός εάν αυτή έχει αποσυρθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας απόσυρσης αίτησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.qov.cy και οι προγενέστερα υποβληθείσες δηλώσεις θα θεωρούνται ως μη υποβλειθείσες.

(στ) Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιοσδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

  1. Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση για παροχή Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών (Κ.Δ.Π. 127/2020), εξετάζονται ανεξάρτητα από το ύψος του τελευταίου μηνιαίου μισθού και εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις καταβάλλεται για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού επίδομα σε ποσοστό 70% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 καταβάλλεται επίδομα σε ποσοστό

.

  1. Στα πρόσωπα που καθορίζονται στην παράγραφο 3(γ)(ί) του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Ασθένειας (Κ.Δ.Π. 128/2020) και εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες προσώπων περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα των εγκύων γυναικών, και οι σύζυγοί τους.

.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account