Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, με το παρόν Διάταγμα εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 14) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τον περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 13) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες Τοπικές Περιοχές με τον κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του Άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακα, Αμμοχώστου και Πάφου, ισχύουν τα ακόλουθα, μέχρι την 30η Απριλίου 2020 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα:

(α) Απαγορεύονται οι αχρείαστες μετακινήσεις, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(i) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας,

(ii) απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης από και προς επιχειρήσεις/υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και εφόσον είναι αδύνατη η κατ’ οίκον παράδοση τους,

(iii) επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο,

(iv) μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

(v) διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα),

(vi) συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων,

(vii) μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές, και

(viii) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων:

Νοείται ότι, απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 9:00 μ.μ., μέχρι τις 06:00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το Έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στο παρόν Διάταγμα και το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες:

Νοείται επίσης ότι, η χρήση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα II στο παρόν Διάταγμα, περιορίζεται σε μια μόνο φορά την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998. Έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρείται από τον πιο πάνω περιορισμό η μετακίνηση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα, μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό και/ή κτηνίατρο ή για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο ή μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρία ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις ή διακίνηση ατόμων με αναπηρία και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, για τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαίο, συμπεριλαμβάνεται και ο συνοδός τους:

Νοείται τέλος ότι, όλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται ως ανωτέρω, οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

β) Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιοδήποτε πρόσωπο αφικνείται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξη του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία.

γ) Απαγορεύεται η πρόσβαση στους πιο κάτω χώρους καθώς και αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω χώρους:

(i) Πάρκα,
(ii) παιδότοπους,
(iii) ανοιχτούς χώρους αθλήσεως, και
(iv) δημόσιους χώρους συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες.

δ) Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και άλλων αγώνων.

ε) Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

(i) Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα,
(ii) καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή που θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν κατ’οίκον διανομή
(iii) κέντρα διασκέδασης,
(iv) κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων,
(v) βιβλιοθήκες,
(vi) μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,
(vii) πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο,
(ix)αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,
(x) θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ),
(xi) κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, και
(xii) οποιασδήποτε μορφής λαϊκών αγορών, πλανοδιοπώλησης και παζαράκια.

στ) Αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων, πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

ζ) Απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής.

η) Απαγορεύεται η τήρηση του εθίμου της «λαμπρατζιάς».

θ) Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με εξαίρεση:

(i) Επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών,
(ii) επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων,
(iii) επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών,
(iv) επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας,
(v) επιχειρήσεις ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών αναλωσίμων,
(vi) επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων,
(vii) επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών,
(viii) επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων,
(ix) επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων,
(x) επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή εξοπλισμού, και
(xi) φυτώρια και ανθοπωλεία:

Νοείται ότι, δεν αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

(i) Γραφεία τελετών (κηδειών),
(ii) καθαριστήρια,
(iii) συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,
(iv) επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών,
(v) επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ)
(vi) όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες),
(vii) φαρμακεία,
(viii) υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ), οι οποίες
δύναται να προσφέρουν κατ’ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο,
(ix) πρατήρια υγρών καυσίμων,
(x) περίπτερα και τα μίνι μάρκετ,
(xi) κλινικά εργαστήρια, και
(xii) επιχειρήσεις καθαρισμού οχημάτων (πλυντηρίων αυτοκινήτων), νοουμένου ότι δεν διενεργείται εσωτερικό πλύσιμο αυτοκινήτων:

Νοείται ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, δεν δύνανται να εμπορεύονται οποιαδήποτε προϊόντα, τα οποία εμπορεύονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

ι) Τα φαρμακεία και υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

(i) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του,
(ii) εξήντα ετών και άνω, και
(iii) με αναπηρίες.

κ) Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες) παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή:

Νοείται ότι, δεν αναστέλλεται η λειτουργία των περιπτέρων τις Κυριακές, χωρίς όμως να εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται κάθε Κυριακή.

λ) Όσες επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν).

μ) Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων, και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

ν) Όλες οι επιχειρήσεις λαινικού εμπορίου, είτε αυτές οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία είτε αυτές
των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οικον.

ξ) Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους διατηρούν την δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

ο) Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 12) – Κ.Δ.Π. 135/2020 και του Κανονισμού 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) Διατάγματος (Αρ. 13) – Κ.Δ.Π. 147/2020 επιτρέπεται η μεταφορά/επαναφορά σε πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 1) του 2020, των ακόλουθων προσώπων:

(i) Κύπριοι πολίτες που φοιτούν σε σχολές στο εξωτερικό και διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

(αα) σε προπαρασκευαστικά προγράμματα (foundation courses) που θα τους επιτρέπει να εγγραφούν στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών ή

(ββ) στο πρώτο έτος προγράμματος πτυχιακού κύκλου σπουδών:

Νοείται ότι, ο κατάλογος των προσώπων αυτών, θα καταρτιστεί στη βάση των δεδομένων που οι ίδιοι οι αιτητές έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών www.connect2cy.qov.cv,

(ii) κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία, οι οποίοι ευρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού για σκοπούς προσωρινής εργασίας, των οποίων η απασχόληση στις χώρες εκείνες έχει ανασταλεί ή τερματιστεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού,

(iii) κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία, που ευρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού, οι
οποίοι για ανθρωπιστικής φύσεως λόγους, (π.χ. λήπτες ή δότες οργάνων που καλούνται εκτάκτως για μεταμοσχεύσεις ή για παροχή φροντίδας σε πρόσωπα που λόγω σοβαρού τραυματισμού, μετά την 16η Μαρτίου 2020, δεν είναι σε θέση να φροντίζουν τον εαυτό τους και ασυνόδευτοι ανήλικοι), κρίνεται αναγκαίο όπως επαναπατριστούν,

(iv) πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στη Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Ο επαναπατρισμός ή μεταφορά των πιο πάνω προσώπων που εντάσσονται στις κατηγορίες (i) έως (iv) υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

Η προσκόμιση των όποιων ψευδών στοιχείων, από τον αιτητή, θεωρείται ως παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο.

Εφόσον παραστεί ανάγκη η Δημοκρατία θα ναυλώσει ειδικές πτήσεις από το εξωτερικό για να επιστρέψουν στη Δημοκρατία τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες (i) μέχρι (iv).

Το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον υπάρχει, καταβάλλεται από κάθε επιβάτη, πλην των προσώπων που έχει αποστείλει η Δημοκρατία στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους.

Όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) μέχρι (iv) και αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεινύει η Δημοκρατία.

Τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) μέχρι (iv) και χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης δύνανται αντί υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) να τεθούν από την άφιξη τους σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας.

Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με την άφιξη τους στο έδαφος της Δημοκρατίας υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και στη συνέχεια ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου.

π) Ο Κανονισμός 2(στ)(ii) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 12) του 2020 – Κ.Δ.Π. 135/2020, και τροποποιείται ως ακολούθως:

«(ii) των παροχών υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή αυτοεξυπηρετούμενων (third party ground handlers or self-handlers), ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 65 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2020 έως 2019, εξαιρουμένων αυτών που εξυπηρετούν τις πτήσεις που επιτρέπονται δυνάμει του περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), Διαταγμάτων του 2020 έως (Αρ. 1) του 2020.»

3. (α) Οι Κανονισμοί 2(β), 2(ο) και 2(π) τίθενται σε ισχύ άμεσα, με τη δημοσίευση του παρόντος
Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Οι Κανονισμοί 2(α), 2(γ), 2(δ), 2(ε), 2(στ), 2(ζ), 2(η), 2(θ), 2(ι), 2(κ), 2(λ), 2(μ), 2(ν) και 2(ξ), τίθενται σε ισχύ από την 13η Απριλίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ., (ημερομηνία κατά την οποία λήγουν οι υφιστάμενοι σε ισχύ Κανονισμοί).

Παράρτημα Ι

Έντυπο Α – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Word

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Pdf

Παράρτημα ΙΙ

Έντυπο Β – ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΈΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Word

Υπόδειγμα Αίτησης σε μορφή Pdf

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account