ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.62(Ι) του 1996
12(Ι) του 1997
96(Ι) του 2005
116(Ι) του 2008
37(Ι) του 2009
200(Ι) του 2015
39(Ι) του 2016
42(Ι) του 2018
112(Ι) του 2018.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φυλακών Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φυλακών Νόμοι του 1996 έως 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 21Β
του βασικού
νόμου.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 21Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών και μικρότερη των πέντε (5) ετών»· και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (α1):

«(α1) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών και έχει εκτίσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της ποινής του, για αδίκημα άλλο από τα αδικήματα που απαριθμούνται στον Πίνακα του Παραρτήματος Β, να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με τέτοιους όρους και για τόσο χρονικό διάστημα όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης· ή».

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account