Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, με το παρόν Διάταγμα εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα (Αρ.20) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 19) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί με ισχύ από 4η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ., εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους Κανονισμούς:

2.1 Απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους που ακολουθούν και αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς:

(α) Πάρκα,

(β) παιδότοπους,

(γ) κλειστούς και ανοιχτούς χώρους αθλήσεως, και

(δ) δημόσιους χώρους συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η πρόσβαση σε πεζόδρομους και πεζόδρομους εντός πάρκων μόνο για σκοπούς ατομικής άθλησης.

2.2 Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών αγώνων.

2.3 Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που θα τελούνται θρησκευτικές τελετές (π.χ. Θεία Λειτουργία) και νοουμένου ότι, εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 ατόμων.

2.4 Απαγορεύονται οι αχρείαστες μετακινήσεις, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(α) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με τη χρήση του εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι,

(β) αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών λιανικού εμπορίου από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί,

(γ) επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο,

(δ) μετάβαση σε τράπεζα, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή εφικτή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

(ε) διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα),

(στ) συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων,

(ζ) μετακίνηση για ατομική άθληση (περπάτημα, κολύμπι, ποδηλασία, αντισφαίριση, γκολφ, κλπ) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα,

(η) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων.

Οι επιτρεπόμενες ως ανωτέρω κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

(i) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 10.00 μ.μ., μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στο παρόν και το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες:

Νοείται ότι, τα έντυπα βεβαίωσης κυκλοφορίας εργαζομένων τα οποία έχουν εκδοθεί με προγενέστερη του παρόντος Διατάγματος ημερομηνία, εξακολουθούν να ισχύουν.

(iii) Η χρήση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ στο παρόν, περιορίζεται σε τρεις φορές την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998. Έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών,

(iv) Eξαιρείται από τον πιο πάνω περιορισμό η μετακίνηση για μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό και/ή κτηνίατρο ή για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο ή μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για άτομα με αναπηρία ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις ή διακίνηση ατόμων με αναπηρία, ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού και ατόμων που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, για τις τέσσερεις τελευταίες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαίο, συμπεριλαμβάνεται και ο συνοδός τους,

(v) Όλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται ως ανωτέρω, οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές,

(vi) Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με ταξί, ιδιωτικά ή/και άλλα οχήματα που δεν αφορούν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν θα υπερβαίνει τα τρία, εξαιρουμένων ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

(vii) Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλο πρόσωπο, να το μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου.

2.5 Απαγορεύεται η παρουσία οποιωνδήποτε προσώπων σε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών πέραν των διαμενόντων, στην εν λόγω οικία, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

2.6 Πρόσωπα τα οποία προσεγγίζουν χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα.

2.7 Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ή που διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή.

2.8 Επιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοικτούς χώρους (περπάτημα, κολύμβηση, ποδηλασία, αντισφαίριση, γκολφ, κλπ), νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων των γονέων που αθλούνται.

2.9 Επιτρέπεται η μετάβαση προσώπων σε άλλη Επαρχία, πέραν αυτής που μόνιμα διαμένουν (πρώτη κατοικία), για σκοπούς κολύμβησης στη θάλασσα (ατομική άθληση), νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα στο όχημα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους:

Νοείται ότι, η εν λόγω μετάβαση θα είναι για εύλογο χρονικό διάστημα και τα πρόσωπα αυτά πρέπει να επιστρέψουν την ίδια μέρα στη μόνιμη (πρώτη) κατοικία τους, το αργότερο μέχρι τις 10 μ.μ., οπότε και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι μόνιμα διαμένοντες κάτοικοι (πρώτη κατοικία) σε Επαρχίες εις τις οποίες έχουν πρόσβαση για κολύμπι στη θάλασσα, δεν δύνανται να μεταβούν σε άλλη Επαρχία για σκοπούς κολύμβησης:

Νοείται επίσης ότι, απαγορεύεται η παραμονή και/ή ξεκούραση στο χώρο της παραλίας, πριν και μετά την κολύμβηση, πλην για σκοπούς πρόσβασης στη θάλασσα.

2.10 Επιτρέπεται η μετακίνηση πολιτών από μια επαρχία σε άλλη για σκοπούς φροντίδας ατόμων που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες ή/και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας, κοκ), με την προσκόμιση βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τα εν λόγω άτομα.

2.11 Επιτρέπονται από τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. οι προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις για ομαδικά αθλήματα χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/ γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών.

2.12 Σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια επιτρέπονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία και οι εισαγωγές για ασθενείς, με βάση τις οροφές που θα τεθούν και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Υγείας και επίσης επιτρέπεται η λειτουργία οδοντιατρικών κέντρων και οδοντιατρείων.

2.13 Σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε ασθενείς.

2.14 Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

(α) Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα με εξαίρεση όσων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες για:

(i) Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης,

(ii) προσωρινή φιλοξενία ξένων περιηγητών, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους,

(iii) διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνών Οργανισμών με τα οποία /με τους οποίους η Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους,

(iv) φιλοξενία αιτητών ασύλου/ ατόμων που ζητούν καθεστώς διεθνούς προστασίας ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού,

(v) προσωρινή φιλοξενία επαγγελματιών υγείας και άλλου προσωπικού, το οποίο εργάζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για σκοπούς αντιμετώπισης του Κορωνοϊού.

(β) εμπορικά κέντρα (malls) και πολυκαταστήματα,

(γ) καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν κατ’ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο,

(δ) κέντρα διασκέδασης,

(ε) κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων,

(στ) βιβλιοθήκες,

(ζ) μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,

(η) πρακτορεία τυχερών παιγνίων και καζίνο,

(θ) αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,

(ι) θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ),

(κ) κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής-μασάζ, και

(λ) πάροχοι υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή αυτοεξυπηρετούμενους (third party ground handlers or self-handlers), ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 65 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2019 έως 2020, εξαιρουμένων αυτών που εξυπηρετούν τις πτήσεις που επιτρέπονται, δυνάμει των περί Πολιτικής Αεροπορίας Διαταγμάτων:

Νοείται ότι, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που βρίσκονται εντός κλειστών εμπορικών κέντρων (malls) και πολυκαταστημάτων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου τροφίμων (π.χ. υπεραγορές):

Nοείται περαιτέρω ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί, πρέπει να τηρούν μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Νοείται επίσης ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, είτε αυτές οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία είτε αυτές των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον:

Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

2.15 Επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών, η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια, με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ή/και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.

2.16 Επιτρέπεται η λειτουργία εργοταξίων και ευρύτερα του κατασκευαστικού τομέα, με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδόθηκαν από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ταυτόχρονα επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν παρεμφερή οικονομική δραστηριότητα.

2.17 Τα φαρμακεία και υπεραγορές τροφίμων εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

(α) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας με κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του,

(β) εξήντα ετών και άνω, και

(γ) με αναπηρίες.

2.18 Όσες επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους, έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν).

2.19 Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, καθώς και τα γραφεία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους , τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. Επιπρόσθετα, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.20 Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους:

(α) Σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό,

(β) στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό,

(γ) στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους,

(δ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων συγκοινωνιών,

(ε) στα εργοτάξια:

Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους προστατευτικές μάσκες προσώπου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.21 Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών, οφείλουν να παρέχουν προστατευτικές μάσκες προσώπου και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση προστατευτικών μασκών προσώπου και γαντιών:

Νοείται περαιτέρω ότι, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ή/και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.

2.22 Εάν σε οποιαδήποτε ιδιωτικό γραφείο και/ή επιχείρηση και/ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και να προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους:

Νοείται ότι, πρέπει να απομακρυνθεί όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf. Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή σε υπηρεσία στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, τότε εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις σχετικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης και/ή της υπηρεσίας του δημόσιου και/ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και/ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας και/ή της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2.23 Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών:

Nοείται περαιτέρω ότι, οποιοδήποτε πρόσωπο αφικνείται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξη του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία:

Νοείται επίσης ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο.

2.24 Επαναρχίζει από την 11η Μαΐου 2020 η λειτουργία των σχολείων, σε ότι αφορά την Γ΄ Λυκείου και τους τελειόφοιτους μαθητές Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, με την τήρηση μέτρων προστασίας και υγιεινής, στη βάση Κατευθυντηρίων Οδηγιών που θα εκδοθούν από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Νοείται ότι, πέραν του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, πρέπει να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους και οι Διευθύνσεις των σχολείων καθώς και το απαραίτητο προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, όπως αυτό θα καθοριστεί από τις εκάστοτε Σχολικές Εφορείες:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να εκδώσει σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες.

2.25 Ο Κανονισμός 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 19) του 2020, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 2(α):

«2(α) Επιπρόσθετα των προνοιών του Κανονισμού 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), Διατάγματος (Αρ. 12), του Κανονισμού 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 13) του Κανονισμού 2(ο) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 14), των Κανονισμών 2(ζ) και 2(η) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 15) και του Κανονισμού 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματος (Αρ. 16), επιτρέπεται η μεταφορά και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται, με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 4) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται, υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν την άφιξή τους,

(ii) πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό πριν την άφιξή τους ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την άφιξή τους και αυτή να είναι αρνητική, και

(iii) η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας που έχει αναλάβει την αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων η εταιρεία ή/και ο πράκτορας πρέπει να προβούν σε ρυθμίσεις με τις Αρχές για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου. Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης:

Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους μόνο η υποπαράγραφος (iii).».

2.26 Επιτρέπονται μετακινήσεις ιδιωτικών σκαφών μεταξύ αδειοδοτημένων χώρων ελλιμενισμού εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, για σκοπούς συντήρησης και επισκευής.

2.27 Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων στους λιμένες της Δημοκρατίας μόνο για ανεφοδιασμό:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών ή η αντικατάσταση πληρωμάτων.

2.28 Αναβάλλεται η διενέργεια ψηφοφορίας για την αναπληρωματική εκλογή ενός μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών, της επαρχίας Πάφου, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2020:

Νοείται ότι, η διεξαγωγή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, την οποία θα καθορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών, όταν οι περιορισμοί, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αρθούν.

2.29 Όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προσέρχονται προς εργασία στους χώρους εργασίας τους:

Νοείται ότι, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην κατηγορία Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας με κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και δεν θα επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, έχουν υποχρέωση για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως:

Νοείται ότι, η πιο πάνω κατηγορία B εργαζομένων που δεν δύναται λόγω της φύσεως της εργασίας ή/και δεν επιθυμεί να εκτελεί καθήκοντα εργασίας εξ’ αποστάσεως, οφείλει να αιτηθεί τη λήψη άδειας ασθενείας:

Νοείται επιπρόσθετα ότι, εργαζόμενοι που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως, μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων (μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους):

Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω κατηγορία εργαζομένων που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, οι οποίοι δεν θα εκτελούν καθήκοντα εργασίας εξ’ αποστάσεως ή/και δεν επιθυμούν, οφείλουν να αιτηθούν για λήψη άδειας ανάπαυσης.

Επιπρόσθετα των Ουσιωδών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, όπως έχουν καθοριστεί με βάση τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών της 16ης Μαρτίου 2004 και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία της 12ης Δεκεμβρίου 2005, καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:

(α) To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,

(β) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,

(γ) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,

(δ) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του,

(ε) το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,

(στ) η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

(ζ) η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών,

(η) οι ακόλουθες Διευθύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:

(i) Συστήματα πληρωμών – Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών,

(ii) Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,

(iii) Διαχείριση Διαθεσίμων – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,

(iv) Διαχείριση Νομίσματος – Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος,

(v) Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης,

(vi) Τμήμα Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας,

(vii) Οικονομικής Ανάλυσης& Ερευνών,

(viii) Νομική Υπηρεσία και Τμήμα Πληροφορικής της Τράπεζας,

(θ) η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,

(ι) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

(κ) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και

(λ) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

Νοείται ότι, σε σχέση με την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να συνεχίσει την εκπόνηση προγράμματος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η αναστολή φοίτησης στα δημόσια σχολεία με στόχο, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

2.30 Επειδή, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης και διατήρησης ικανοποιητικής επάρκειας αποθεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων στη Δημοκρατία προς εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού και η αποφυγή δημιουργίας ελλείψεων στο εσωτερικό, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου:

(α) Απαγορεύεται η εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ακόλουθες ουσίες από τη Δημοκρατία προς οποιαδήποτε άλλη χώρα, περιλαμβανομένων και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνον κατόπιν γραπτής έγκρισης από τον Υπουργό Υγείας:

(i) Αζιθρομυκίνη (Azithromycin)

(ii) Κεφεπίμη (Cefepime)

(iii) Κεφρτιαξόνη (Ceftriaxone)

(iv) Χλωροκίνη (Chloroquine)

(v) Δεξαμεθαζόνη (Dexamethasone)

(vi) Φαβιπιραβίρη (Favipiravir)

(vii) Υδρόξυχλωροκίνη (Hydroxycholorquine)

(viii) Λοπιναβίρη (Lopinavir)

(ix) Μεροπενέμη (Meropenem)

(x) Μεθυλοπρεδνιζολόνη (Methylprednisolone)

(xi) Οστελταμιβίρη (Oseltamivir)

(xii) Παρακεταμόλη (Paracetamol)

(xiii) Πιπερακιλλίνη (Piperacillin)

(xiv) Ρεμδεσεβίρη (Remdesivir)

(xv) Ριτοναβίρη (Ritonavir)

(xvi) Ταζοβακτάμη (Tazobactam)

(xvii) Τεικοπλανίνη (Teicoplanin)

(xviii) Τοκιλιζουμάμπη (Tocilizumab)

(xix) Βανκομυκίνη (Vancomycin)

(β) Προς το σκοπό της εφαρμογής του πιο πάνω Κανονισμού, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρονται ή επίκειται η μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες και που προορίζονται για εξαγωγή από τη Δημοκρατία σε άλλη χώρα, η Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων αποστέλλει σε λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται προς το σκοπό τούτο από τον Υπουργό Υγείας, όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, προς εξέταση και έγκριση ή απόρριψη.

(γ) Ο όρος «φαρμακευτικά προϊόντα» στους παρόντες Κανονισμούς, έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2019:

Νοείται ότι, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διάταγμα (Αρ. 11), καταργείται.

2.31 Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αξιοποιεί τελειόφοιτους Ιατρικών Σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου από τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, ως επίσης και τελειόφοιτων Νοσηλευτικών Σχολών, εάν και εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

2.32 Ο Κανονισμός 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), Διατάγματος (Αρ. 9), καταργείται.

2.33 Ο Κανονισμός 2(ρ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διάταγμα (Αρ. 16) καταργείται.

2.34 Για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 250 καθώς και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ορίζονται ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου:

(α) Οι υγειονομικοί λειτουργοί που εργάζονται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

(β) oι λειτουργοί των Τμημάτων Γεωργίας και Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

(γ) oι επιθεωρητές πλοίων, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας,

(δ) oι λειτουργοί του Υφυπουργείου Τουρισμού,

(ε) oι λειτουργοί της Υπηρεσίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(στ) oι λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Τμημάτων του.

3. Οι πρόνοιες των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 19) του 2020, που λήγουν την 30ή Απριλίου 2020, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 4η Μαΐου 2020 και ώρα 05.59 π.μ.:

Νοείται ότι, οι πρόνοιες των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 19) του 2020, οι οποίες δεν λήγουν την 30ή Απριλίου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στα σχετικά Διατάγματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πρόνοιες των Κανονισμών 2(ν) και 2(β) των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), Διαταγμάτων (Αρ. 16) και (Αρ. 19), αντίστοιχα, παραμένουν σε ισχύ.

4. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

ΕΝΤΥΠΟ Α ΚΑΙ Β

Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης

Έντυπο Α: Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Για βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου (Έντυπο Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Έντυπο Β: Δήλωση Κατ’ εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (αφορά μόνο πολίτες άνω των 65 ετών)

Για δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών (Έντυπο Β) απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account