ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2014

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
   
Συνοπτικός
τίτλος.
158(I) του 1999
99(Ι) του 2014.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρoνται ως «ο βασικός νόμος» ) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμοι του 1999 έως 2020.

 

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού νόμου.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού αυτού:

«τηλεδιάσκεψη», σημαίνει την εξ αποστάσεως λαμβάνουσαν χώραν συνεδρία, ήτοι την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών που λαμβάνει μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας·».

 

Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.   3. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται, ως ακολούθως:

(α) Με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού σε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, η ειδοποίηση των μελών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τα μέλη έχουν δηλώσει, θεωρείται ως νομότυπη κλήση.»·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου και επιφυλάξεων:

«(6) Με απόφαση του Προέδρου συλλογικού οργάνου, τα μέλη αυτού δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών του συλλογικού οργάνου, να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιασκέψεως:

Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 23 ως προς τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου που συμμετέχει στη συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση ενός ή περισσότερων μελών για οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει χώραν στο συνήθη χώρο εργασίας του συλλογικού οργάνου ή σε χώρο που ήθελε καθορισθεί επί τούτω.».

Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.   4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(4) Για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται ότι παρόντες είναι και όσα μέλη λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται πρακτικό για τους λόγους συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 21.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 62. «Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων. 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 61 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

62. Ο Υπουργός Οικονομικών για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση θεμάτων τεχνικής φύσεως, για την ομαλή λειτουργία συνεδρίας που διενεργείται διά τηλεδιασκέψεως, για την ομαλή συμμετοχή των μελών του συλλογικού οργάνου σε αυτήν, για την αξιοπιστία του συστήματος και για την ομαλή ηλεκτρονική ενεργοποίησή του, κατά τρόπο που να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 63. «Ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 62 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

63. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη σύγκληση συνεδρίας διά τηλεδιασκέψεως, διαπίστωσης απαρτίας ή/και για οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα αφορώντα στη διεξαγωγή συνεδρίας συλλογικού οργάνου, ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των οικείων διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου.».

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account