ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ TOY ΙΟΥ COVID 19

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο

 

 
1. Συνοπτικός τίτλος.

 

2. Ερμηνεία.

 

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου.

 

4. Πεδίο Εφαρμογής.

 

5. Επίδομα Ασθενείας.

 

6. Ειδική Άδεια.

 

7. Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

 

8.

 

Ειδικά Σχέδια
9. Εξουσία Υπουργού να αποφασίζει για διαδικαστικά ζητήματα.

 

10. Ανεργιακό επίδομα και επίδομα ασθενείας

 

11. Εξουσιοδότηση Υπουργού.

 

12. Επιφυλάξεις και μεταβατικές διατάξεις

 

13. Έναρξη Ισχύος του παρόντος Νόμου.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
   
Συνοπτικός

τίτλος.

 

 

…2020.

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19  Νόμος του 2020.

 

Ερμηνεία.

 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

 

    «Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙
     
    «εξουσιοδότηση» σημαίνει την εκδιδόμενη εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 9 και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε εντολή ή συναίνεση του Υπουργού ή του Γενικού Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μετέχει σε οποιαδήποτε πράξη ή εκτελεί  καθήκον που αφορά αρμοδιότητα, η οποία, κατά τον παρόντα Νόμο, απαιτείται να εκτελεστεί.
     
    «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και Υπηρεσία ή/και Αρχή ή/και Ομάδα Προσώπων ή /και Επιτροπή που ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησης του Υπουργού ή του Γενικού Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου
     
     

 

     
    «οικείος νόμος» σημαίνει το Νόμο και/ή τους Νόμους ως προβλέπεται στο άρθρο 4,
     
    «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙
     
    «Υπουργός» σημαίνει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
   
Σκοπός του παρόντος Νόμου. 3.         Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η εφαρμογή έκτακτων μέτρων και πολιτικών αναφορικά με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του ιού Covid 19 για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 4.
   
Πεδίο εφαρμογής.

 

59(Ι) του 2010

114(Ι) του 2010

126(Ι) του 2010

2(Ι) του 2012

37(Ι) του 2012

170(Ι) του 2012

193(Ι) του 2012

106(Ι) του 2014

194(Ι) του 2014

176(Ι) του 2015

1(Ι) του 2017

52(Ι) του 2017

115(Ι) του 2017

132(Ι) του 2018

126(Ι) του 2019.

 

35(Ι) του 2007

200(Ι) του 2012

 

 

4.         Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010 έως 2019 και/ή οιονδήποτε άλλων νομοθεσιών περιλαμβανομένου των περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007 έως 2012, για τη χρονική περίοδο από τις 16 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 16 Μαΐου 2020.

 

   
Ειδικό επίδομα ασθενείας.

 

5 Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τις προϋποθέσεις, το ύψος και τον τρόπο παροχής ειδικού επιδόματος ασθενείας, περιλαμβανομένων και διαδικαστικών θεμάτων ή και θεμάτων που αφορούν στα πρόσωπα ή και τις κατηγορίες προσώπων που δύνανται να καταστούν δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος ασθενείας.
   
Ειδική άδεια για φροντίδα παιδιών. 6.         Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τις προϋποθέσεις, τον τρόπο παροχής, τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών που δύναται να παρέχεται στα πρόσωπα ή και τις κατηγορίες προσώπων που δύνανται να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών.
   
Ειδικό ανεργιακό επίδομα. 7.         Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου νόμου, η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκδίδει ειδικά σχέδια για παροχή ειδικού ανεργιακού επιδόματος σε πρόσωπα ή σε ομάδες προσώπων, καθορίζοντας τους δικαιούχους, το ύψος, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για την παροχή του εν λόγω επιδόματος.
   
Ειδικά σχέδια 8.         Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου από τον παρόντα Νόμου που προσδίδει αρμοδιότητες στο Υπουργείο ή και στην Υπουργό, η Υπουργός δύναται, με απόφασή της, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκδίδει ειδικά σχέδια, καθορίζοντας τους δικαιούχους, τον τρόπο και όλες τις προϋποθέσεις για την παροχή των ειδικών σχεδίων.
   
Εξουσία Υπουργού  να αποφασίζει για διαδικαστικά ζητήματα. 9.         Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των οικείων νόμων, η Υπουργός δύναται να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα διαδικαστικής φύσης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των οικείων νόμων, περιλαμβανομένης της τροποποίησης/επέκτασης καταληκτικών προθεσμιών που προβλέπονται από τους οικείους νόμους και της απλοποίησης των οιωνδήποτε διαδικασιών που προβλέπονται από τους οικείους νόμους ή που είθισται να εφαρμόζονται.
   
Ανεργιακό Επίδομα και Επίδομα Ασθενείας 10.      Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του οικείου νόμου, όσα πρόσωπα καταστούν δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος ασθενείας ή και του ειδικού ανεργιακού επιδόματος ή και της ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών, δεν δύνανται, για την ίδια περίοδο, να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος ασθενείας ή και του ανεργιακού επιδόματος όπως αυτά προβλέπονται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους.

 

Νοείται ότι, για την ίδια περίοδο δύναται να παραχωρηθεί μόνο ένα εκ των ειδικών επιδομάτων που προνοούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

 

Νοείται περαιτέρω ότι, η περίοδος για την οποία παρέχονται  ειδικά επιδόματα θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την παροχή οποιουδήποτε επιδόματος που προνοείται στους  περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους.

 

   
Εξουσιοδότηση Υπουργού  ή Γενικού Διευθυντή. 11.      Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια χρειάζεται να διενεργηθεί για την εφαρμογή των αποφάσεων της Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να διενεργηθεί από το Γενικό Διευθυντή ή/και οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησης του Υπουργού ή του Γενικού Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, και οποιαδήποτε δήλωση ή/και κοινοποίηση υπογραμμένη από την Υπουργό ή τον Γενικό Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση, που πιστοποιεί ότι οι πιο πάνω ενεργούν δυνάμει εξουσιοδότησής τους, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.
   
Επιφυλάξεις και μεταβατικές διατάξεις 12.-     Η Υπουργός δύναται, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τις ημερομηνίες ισχύος των Σχεδίων, Αδειών και Επιδομάτων που εκδίδονται ή και παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίες δύνανται να αφορούν και περίοδο  μέχρι και δέκα ημέρες πριν  την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.
   
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 13.      Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 16η Μαρτίου 2020.

 

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account