Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6 (α), (β), (γ),(δ),(ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1.Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 12) του 2020.

2.Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που είχαν εκδοθεί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διάταγμα (Αρ. 11) του 2020 – Κ.Δ.Π. 126/2020, και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων, και επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του Άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου Κεφ.260 τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

(α) Επιτρέπεται η μεταφορά- επαναφορά προσώπων με ναυλωμένες πτήσεις σύμφωνα με το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID -19) Διάταγμα του 2020 – Κ.Δ.Π 115/2020 των ακόλουθων προσώπων:

(i) όσων έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους:
Νοείται ότι, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία δύνανται να συνοδεύονται από τα πρόσωπα που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση τους από τη Δημοκρατία και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο εξωτερικό:

Nοείται περαιτέρω ότι, τα άτομα αυτά, πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν τους λόγους μετάβασης τους στο εξωτερικό (π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις από το Κέντρο που έτυχαν ιατρικής νοσηλείας).

(ii) όσων είναι φοιτητές σε χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με το Ανακοινωθέν του Υπουργείου Υγείας, ημερ. 16 Μαρτίου 2020:

Nοείται ότι, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση που εκδίδεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν αίτησης, η οποία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο cyma@pis.cyma.org.cy., και εκδίδεται από τριμελές Ιατροσυμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), τον/την Επικεφαλής της κατά περίπτωση σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας του ΠΙΣ και από Ιατρό του Δημοσίου, διοριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο φάκελος του κάθε αιτητή ο οποίος υποβάλλεται ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου για αξιολόγηση πρέπει να είναι πλήρης και να συμπεριλαμβάνει ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό, με αναφορά στο ατομικό ιατρικό ιστορικό, την παρούσα κλινική κατάσταση, έκβαση τυχόν επιπλοκών στο πρόσφατο παρελθόν, ενεργό φαρμακευτική αγωγή, και τυχόν νοσηλεία, η οποία να συνοδεύεται από το σχετικό εξιτήριο από το νοσηλευτήριο. Η προσκόμιση των όποιων ψευδών στοιχείων, τόσο από τον αιτητή όσο και από τον θεράποντα ιατρό, θεωρείται ως παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη η Δημοκρατία θα ναυλώσει ειδικές πτήσεις από Αθήνα και Λονδίνο, για να επιστρέψουν στη Δημοκρατία τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i ) και (ii).

Επιπρόσθετα, νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις κατηγoρίες (i) και (ii) και αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει το κράτος, εκτός από τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους και εμπίπτουν στην κατηγορία (i). Τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε αυτοπεριορισμό προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη θεραπευτική αγωγή τους.
Τέλος, νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα με την άφιξή τους στο έδαφος της Δημοκρατίας υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και στη συνέχεια ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου.

(β) Απαγορεύεται η παρουσία προσώπων σε οποιαδήποτε οικία πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων:

Nοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών πέραν των διαμενόντων, στην εν λόγω οικεία, καθώς και επίσκεψη σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

(γ) Η παράγραφος 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π. 117/2020, τροποποιείται δια της προσθήκης των ακόλουθων νέων παραγράφων, αμέσως μετά την επιφύλαξη:

«(νii) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 9.00 μ.μ.. μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, (Έντυπο Α), το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες.

(ix) Η χρήση της κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β, περιορίζεται σε μια μόνο φορά την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998 Έγγραφη δήλωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών:

Νοείται ότι, εξαιρείται από τον πιο πάνω περιορισμό η μετακίνηση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης, όπως η μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή/και η μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο. Τα μέτρα των ανωτέρων υποπαραγράφων τίθενται σε ισχύ από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020.»

(δ) Η υπαράγραφος 2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της υποπαραγράφου (v) αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

“(vi) Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες) παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή:

Νοείται ότι, της απαγόρευσης εξαιρούνται τα περίπτερα, νοουμένου ότι δεν εμπορεύονται προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται κάθε Κυριακή.»

(ε) Η παράγραφος 2(γ)(ii) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(ii) αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020, πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».

(στ) Η παράγραφος 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, τροποποιείται με την προσθήκη των πιο κάτω ώστε να αναστέλλεται η λειτουργία από τις 06.00 π.μ. της 31ης Μαρτίου 2020, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, των πιο κάτω:

(i) Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων,

(ii) οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών, εξαιρουμένου αυτών που αφορούν την εξυπηρέτηση των πτήσεων που κατ΄ εξαίρεση εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς και των πτήσεων που αφορούν την μεταφορά εμπορευμάτων (cargo flights):

Nοείται ότι, οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (i) και (iι) θεωρούνται ότι έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους στις 16 Μαρτίου 2020 ή μετέπειτα δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, εάν αποδείξουν ότι πράγματι είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω και εξαιτίας των περί Λοιμοκαθάρσεως Κανονισμών από την προαναφερθείσα χρονική περίοδο.

(ζ) Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με ταξί, ιδιωτικά ή /και άλλα οχήματα δεν θα υπερβαίνει τα τρία.

(η) Η πρόνοια της παραγράφου 2(μ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊου COVID- 19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020- Κ.Δ.Π 117/2020, τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας και την προσθήκη στο τέλος αυτής της ακόλουθης νέας φράσης:

« για να υπάρχει δύο μέτρα απόσταση από το κάθε πρόσωπο, τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης”.

(θ) Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δεύτερου βαθμού, να τον μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου:

Νοείται ότι, η οποιαδήποτε ψευδής δήλωση ως προς τούτο θεωρείται παράβαση του παρόντος Κανονισμού και συνιστά αδίκημα το Νόμο.

(ι) Οι πολίτες όταν προσεγγίζουν χώρο που έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλους συμπολίτες τους.

5. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account