ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το νομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από τη Βουλή.

Συνοπτικός

τίτλος.

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους και για τη Μερική Επιδότηση Επιτοκίων σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων Νόμος του 2020.
Ερμηνεία. 2.    Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
 

59(I) του 2010

114(I) του 2010

126(I) του 2010

2(I) του 2012

37(I) του 2012

170(I) του 2012

193(Ι) του 2012

106(Ι) του 2014

194(I) του 2014

176(I) του 2015

1(I) του 2017

52(I) του 2017

115(I) του 2017

132(I) του 2018

126(I) του 2019.

«αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει τον αυτοτελώς εργαζόμενο, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

 

«Διάταγμα» σημαίνει οποιοδήποτε εκδιδόμενο από τον Υπουργό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·
«Διοικητής» σημαίνει τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου·
 

30(I) του 2001

122(I) του 2001

139(I) του 2002

10(I) του 2003

80(I) του 2003

144(I) του 2004

117(I) του 2005

9(I) του 2007

82(I) του 2007

108(I) του 2009.

«επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελέγχου των Δημόσιων Ενισχύσεων Νόμου·
«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου˙
 

 

66(Ι) του 1997

74(Ι) του 1999

94(Ι) του 2000

119(Ι) του 2003

4(Ι) του 2004

151(Ι) του 2004

231(Ι) του 2004

235(Ι) του 2004

20(Ι) του 2005

80(Ι) του 2008

100(Ι) του 2009

123(Ι) του 2009

27(Ι) του 2011

104(Ι) του 2011

107(Ι) του 2012

14(Ι) του 2013

87(Ι) του 2013

102(I) του 2013

141(Ι) του 2013

5(Ι του 2015

26(Ι) του 2015

35(Ι) του 2015

71(Ι) του 2015

93(Ι) του 2015

109(Ι) του 2015

152(Ι) του 2015

168(Ι) του 2015

21(Ι) του 2016

5(Ι) του 2017

38(Ι) του 2017

169(Ι) του 2017

28(Ι) του 2018

89(Ι) του 2018

153(Ι) του 2018

80(Ι) του 2019

149(Ι) του 2019

21(Ι) του 2020.

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, περιλαμβανομένου και υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει άδεια λειτουργίας από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για το οποίο η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, εξαιρουμένου υποκαταστήματος ιδρύματος τρίτων χωρών.
«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.
Παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων. 3.-(1) O Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των Κανόνων περί Κρατικών Ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για ενίσχυση της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων από την εξάπλωση του COVID-19, δύναται να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους μέχρι δύο δισεκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και κατέχουν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, περιλαμβανομένων των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, καθώς και για την επιδότηση μέρους του επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων, αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεων.
     (2)  Ποσό ύψους μέχρι ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€1.750.000.000) θα καλύψει αποκλειστικά  την έκδοση νέων δανείων προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους:
               Νοείται ότι, οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία κατά ποσό ίσο προς το ανωτέρω και ότι αυτό δεν δύναται να καλύψει την αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετουμένων, είτε μη εξυπηρετούμενων ή να χρησιμοποιηθεί κατά την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος, εξαιρουμένων τοκοχρεολυσίων υφιστάμενων δανείων, τα οποία είναι μέρος του υφιστάμενου προγράμματος αποπληρωμής.
     (3) Ποσό ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000) θα καλύψει την επιδότηση μέρους του επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων, αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεις βάσει κριτηρίων που θα καθορισθούν με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο θα εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 13:
               Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα εκδιδόμενο βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, να αναθεωρεί τα πιο πάνω αναφερόμενα όρια, αναλόγως των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών.
Περίοδος παραχώρησης.

 

4. Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για περίοδο όχι μικρότερη τριών (3) μηνών και όχι μεγαλύτερη των έξι (6) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.
Κυβερνητική εγγύηση. 5.-(1) Η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση δανείων καλύπτει τις ζημιές που θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών ποσοστού ύψους εβδομήντα τοις εκατόν (70%) για τη Δημοκρατία και τριάντα τοις εκατόν (30%) για τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια:
            Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, να αναθεωρεί τα πιο πάνω ποσοστά, αναλόγως των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών.
     (2)  Ως εξασφάλιση, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, είναι δε δυνατόν να γίνεται αποδεκτή και δεύτερη υποθήκη στην έκταση που αυτή καλύπτεται από το όριο του δανείου και νοουμένου ότι η πρώτη υποθήκη επενεργεί υπέρ του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος:
            Νοείται ότι, οι προσωπικές εγγυήσεις δεν θεωρούνται ως εξασφάλιση στο δάνειο.
Δικαιούχοι δανείων.

 

6.  Δικαιούχοι δανείων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι, όπως και επιχειρήσεις που ήταν βιώσιμες και δεν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, νοουμένου ότι κατά τη  ρηθείσα ημερομηνία δεν παρουσίαζαν καθυστερήσεις στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης υφιστάμενου δανείου πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που προνοείται στις υφιστάμενες συμβατικές τους υποχρεώσεις, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
Σκοπός παραχώρησης δανείων. 7.  Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να παρέχουν δάνεια στους δικαιούχους δανείων που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 προς κάλυψη αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων.
Πρόσκληση για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων. 8. Η πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα προς παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων έχει διάρκεια ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Διατάγματος του Υπουργού, το οποίο εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Διάθεση κυβερνητικών εγγυήσεων. 9.-(1)  Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται προς όφελος των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και προς τον σκοπό αυτό συνάπτεται σύμβαση μεταξύ της Δημοκρατίας και του οικείου πιστωτικού ιδρύματος, στη λήξη της οποίας  η αντίστοιχη κυβερνητική εγγύηση παύει να ισχύει.
     (2)  Η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων γίνεται έναντι καταβολής ανάλογου τέλους εγγυήσεως εκ μέρους του οικείου πιστωτικού ιδρύματος για λογαριασμό του οποίου παρέχεται η συγκεκριμένη κυβερνητική εγγύηση.
     (3)  Πέραν του καταβλητέου τέλους εγγυήσεως, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), ουδεμία άλλη χρηματική ή άλλη συναλλαγή καθίσταται επιτρεπτή  επί των κυβερνητικών εγγυήσεων.
Κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων. 10. Το  κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η συμβολή αυτών στις συνολικές εγχώριες καταθέσεις, εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, καθώς και η συμβολή τους στα συνολικά εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια, εξαιρουμένων των διατραπεζικών δανείων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Ανώτατο ύψος κυβερνητικής εγγύησης ανά πιστωτικό ίδρυμα. 11. Το ανώτατο ύψος κυβερνητικής εγγύησης που δύναται να παραχωρηθεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των συνολικών εγχώριων καταθέσεων, εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων του πιστωτικού ιδρύματος, κατά την 31ηΔεκεμβρίου 2019.
Επιτροπή Παρακολούθησης. 12.-(1) Συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και συντονισμού της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, όπως και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων, εφεξής καλούμενη «Επιτροπή».
(2)  Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Γενικό Λογιστή ή τον Βοηθό Γενικό Λογιστή, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος της Επιτροπής, από ένα λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Υπουργό και από δύο λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό ύστερα από σύσταση του Διοικητή.
(3) Η Επιτροπή έχει υποχρέωση όπως, ανά διμηνία, με έκθεσή της ενημερώνει τον Υπουργό για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της: 
         Νοείται ότι, ο Υπουργός, αφού λάβει την ως άνω έκθεση, προβαίνει σε ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στην οποία περιλαμβάνει ειδική αναφορά στον τρόπο διάθεσης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ποσού ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000), το οποίο προορίζεται να καλύψει την επιδότηση μέρους του επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων που θα καθορισθούν με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 13:
       Νοείται περαιτέρω ότι, οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας δεν θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη σύσταση και τη λειτουργία της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συσταθείσας Επιτροπής.
Έκδοση Διαταγμάτων. 13.-(1) Η διαδικασία, οι όροι παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων, το ύψος του καταβλητέου τέλους εγγυήσεως, οι ζημιές που καλύπτουν οι παραχωρούμενες κυβερνητικές εγγυήσεις, το ύψος των παραχωρούμενων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους δανείων και επιτοκίων, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δανείων, τα κριτήρια για τον τρόπο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, τα κριτήρια για την επιδότηση του επιτοκίου, καθώς και οι ενέργειες για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των ενεργειών για τη σύσταση της δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12  Επιτροπής, καθορίζονται με την έκδοση Διαταγμάτων του Υπουργού, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
       (2) Της έκδοσης των ως άνω προβλεπόμενων Διαταγμάτων, προηγείται σε κάθε περίπτωση ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομικών με την υποβολή γραπτού μνημονίου.
Επιβολή κυρώσεων.

 

14.-(1) Σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε όρων και/ή προϋποθέσεων διέπουν την, βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων και των εκάστοτε εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων αυτού Διαταγμάτων εκ μέρους οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος, ο Υπουργός, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ποσού ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης δύναται, λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παράβασης, να επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση, ποσού ύψους εκατόν ευρώ (€100) μέχρι πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.
      (2) Ο Υπουργός, προτού προχωρήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), παρέχει στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα γραπτή ειδοποίηση με ταυτόχρονη ενημέρωση περί των λόγων για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, καθώς και δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός τασσομένης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, αρχομένης από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.
Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account