ΟI ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 2002 ΕΩΣ 2019 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4, 5, 129 (2) και 260 (1) και (2)

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγεί

το άρθρο 260 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων του 2002 έως 2019 και το Άρθρο 21 του ης

Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24 Σεπτεμβρίου 2008, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διάταγμα του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της Δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων και αυστηρότερων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που είχαν εκδοθεί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθoρισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020, ημερομηνίας 15.03.2020 και το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθoρισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διάταγμα (Αρ. 5) του 2020, ημερομηνίας 17.03.2020 και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων, εκδίδονται με το παρόν Διάταγμα τα ακόλουθα απαγορευτικά μέτρα :

Α) Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5(1), των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2002 έως 2019 και το άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, απαγορεύεται εξ ολοκλήρου:

Η διενέργεια πτήσεων από την 3η π.μ. ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου 2020 και για περίοδο 14 ημερών, πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), μεταξύ των αερολιμένων της Δημοκρατίας και των αερολιμένων όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)) και της Ελβετίας.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης και επιτρέπονται πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία άνευ επιβατών, προκειμένου να μεταφέρουν πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εξαιρούνται περαιτέρω της απαγόρευσης, πτήσεις προς και από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανθρωπιστικούς λόγους (humanitarian/ambulance/ repatriation flights) ή άλλες μεμονωμένες πτήσεις (Individual flights) για εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, οι οποίες πτήσεις θα επιτρέπονται μόνον κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Β) Σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5(1) και 129(2) των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2002 έως 2019 απαγορεύεται εξ ολοκλήρου:

Η διενέργεια πτήσεων από την 3η π.μ. ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου 2020 και για περίοδο 14 ημερών, πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), μεταξύ των αερολιμένων της Δημοκρατίας και των αερολιμένων τρίτων κρατών.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης και επιτρέπονται πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία άνευ επιβατών, προκειμένου να μεταφέρουν πρόσωπα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εξαιρούνται περαιτέρω της απαγόρευσης, πτήσεις προς και από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανθρωπιστικούς λόγους (humanitarian/ambulance/repatriation flights) ή άλλες μεμονωμένες πτήσεις (Individual flights) για εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, οι οποίες πτήσεις θα επιτρέπονται μόνον κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ,
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Tags:

©2024 Glafkos Clerides Institute proud of our Strong Legacy, we build a Brighter Future

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account